Barınma Yardımı (KİRA)

Barınma Yardımı (KİRA)

Bilindiği üzere, muhtaç hanelerin en temel ve zaruri ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyaçlarının giderilmesi ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi amacıyla Fon kaynakları ile ev yapımı/ev onarımı şeklinde barınma yardımı programları yürütülmektedir.

 1. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunun 2017/7 sayılı Kararıyla kabul edilmiş olan “Barınma Yardımlarına İlişkin İlke Kararı” kapsamında uygulamanın aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülmesi kararlaştırılmıştır:
 2. SYD Vakfınca kişinin talebi değerlendirilirken;
  1. 14721 sayılı Türk Medeni Kanununun 364 üncü maddesi uyarınca altsoyu, üstsoyu ve kardeşleri arasında nafaka yükümlülüğüne haiz akrabası bulunmadığına ya da yakınlarının bu yardımı yapacak mali gücü olmadığına dair taahhütname,
  2. Ev satın alımı talepleri hariç olmak üzere; talepte bulunan kişilerden yapılacak yahut onarılacak evin bulunduğu yere ilişkin başvuru sahibine veya aynı hane içerisindeki bir kişiye ait tam hisseli ev veya arsanın onaylı tapu örneği veya hissedarlarının tamamının aynı hanede yaşaması halinde hisseli ev veya arsanın onaylı tapu örneği,
  3.  Afet ve acil durumlarda bu maddede belirtilen belgelere ilave olarak ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan Hasar Tespit Raporu,
  4. Azami 7.500.-TL'ye kadar ev onarımı müracaatında bulunan kişilerden tam hisseli tapusu olmayanlara ev onarımı yardımı yapılmasının talep edildiği durumlarda, onarılacak konutta son beş yıldır kira ödemeden kesintisiz ve fiilen yaşadığını içeren taahhütname, talep edilir.
 3. İşbu genel yazımızın 2 nci maddesinde belirtilen belgelere ek olarak ev yapımı ile bireysel ev alımına yönelik taleplerde SYD Vakfı tarafından yapılacak konutun;
  1. Hanede yaşayan kişi sayısının iki veya daha az olduğu durumlarda azami net kullanım alanının 60 m'yi,
  2. Hanede yaşayan kişi sayısının üç ila altı olduğu durumlarda azami net kullanım alanının 90 m'yi,
  3. Hanede yaşayan kişi sayısının altıdan fazla olduğu durumlarda azami net kullanım alanının 110 m'yi, aşmayacağına ilişkin alınan Mütevelli Heyet kararı Bütünleşik Sisteme girilir. Belirtilen konut büyüklüklerinin aşılması halinde kaynağın aktarılamayacağına dair müracaatçılardan taahhütname alınır.
 4. Vakıflar tarafından inşaatına başlanmış konutlar için kalan inşaat giderlerini karşılamak üzere kaynak talep edilmesi halinde, konutun kaba inşaatı bitmiş ise ev onarımı kapsamında; kaba inşaatı bitmemiş ise 3 üncü maddede belirtilen konut büyüklükleri esas alınarak ev yapım yardımı talebinde bulunulabilir.
 5. Vakıflar tarafından barınma yardımı talepleri hane bazlı olarak değerlendirilir. Vakıf tarafından değerlendirme yapılırken müracaatçıların;
  1. 13294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu (3294 sayılı Kanun) kapsamında muhtaçlık sınırı altında olması ve sağlıklı barınma şartlarına haiz konutu bulunmaması,
  2. SYD Vakfı Mütevelli Heyetince zorunlu görülen durumlar hariç en az son bir yıldır Vakfın sorumlu olduğu yerleşim yerinde fiilen yaşaması,
  3. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 364 üncü maddesi uyarınca altsoyu, üstsoyu ve kardeşleri arasında nafaka yükümlülüğüne haiz akrabası bulunmaması,
  4. Afet ve acil durum kapsamındaki barınma yardımı başvuruları hariç olmak üzere, başvuran hane tarafından Genel Müdürlüğün Sosyal Konut Projesi dâhil Fon Kurulu tarafından onaylanan barınma yardımları kapsamında evvelce yardım almamış olması,
  5. 5.1, 5.2, 5.3 ve 5.4 üncü maddelerinde belirtilen şartlara haiz olmakla birlikte,
   1. 60 yaş ve üzerinde olması ile birlikte hanesinde çalışabilir durumda 19-45 yaş aralığında birden fazla nüfus bulunmaması,
   2. 0-18 yaş aralığındaki en az bir çocuğa sahip olan tek ebeveyn olması veya hanesinde aynı niteliklere haiz kişi veya kişilerin bulunması,
   3. Engelli veya ağır kronik hastalığı nedeniyle aktif iş hayatında yer alamaması veya hanesinde aynı niteliklere haiz kişi veya kişilerin bulunması,
   4. Anne ve babasından birini veya her ikisini de kaybetmiş ve evlenmemiş 25 yaş ve altında erkek veya evlenmemiş kadın olması veya hanesinde aynı niteliklere haiz kişi veya kişilerin bulunması,
   5. Eşi vefat etmiş, eşinden boşanmış veya kendi iradesi dışında gelişen zorunluluklardan dolayı yalnız veya yakınlarının yanında yaşayan bir kadın olması veya hanesinde aynı niteliklere haiz kişi veya kişilerin bulunması,
   6. Hanesinde 18 yaş ve altında çocukların bulunduğu altı ve daha fazla kişinin yaşaması, şartlarından en az birisini taşıması aranır.
   7. 80 yaş üzerinde başvuran kişilere ev yapımı yardımı yapılmaz.
 6. Afet ve acil durum hallerinde afetin ve acil durumun gerçekleştiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde barınma yardımı talebinde bulunulması ve talepte bulunan hanelerin 3294 sayılı Kanun kapsamında olması kaydıyla 5.4 ve 5.5 inci maddelerinde yer alan şartlar aranmaz.
 7. Afet ve acil durumlar hariç SYDT Fonundan SYD Vakıflarınca yürütülecek ev yapımı ile ev onarımına ilişkin barınma yardımı kapsamında Vakfa bir takvim yılı içinde tahsis edilecek kaynağın tutarı, Vakfın aylık periyodik pay tutarının en fazla dört katını, her halükarda 750.000.-TL'yi aşamaz. Bu tutarı aşan talepler Genel Müdürlükçe değerlendirmeye alınmaz.
 8. Barınma yardımı türüne göre SYDT Fonundan her bir hanenin barınma yardımı talebi için tahsis edilecek tutarlar;
  1. Betonarme ev yapımı/ev alımı için 25.000.-TL'yi,
  2. Prefabrik konut yapımı için 20.000.-TL'yi,
  3. Ev onarımı için 15.000.-TL”'yi,
  4. Afet kapsamında ev eşyası için 3.000.-TL”'yi, aşamaz.
 9. Vakıflarca uygun görülen barınma yardımı talepleri için aşağıda belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Fondan kaynak tahsis edilir:
  1. Fon Kurulunca belirlenen azami kaynak tutarları ve 7 nci maddede belirtilen kota aşılmamak kaydıyla Vakıflarca hak sahipliği uygun görülen kişiler için Bütünleşik Sisteme girilen barınma yardımları için talep edilen kaynak Fon Kurulunca değerlendirilir ve bu konuda SYD Vakfına bilgilendirme yapılır.
  2. Fon Kurulunca belirlenen ve işbu genel yazımızla duyurulan esaslara uygun olmayan kaynak talepleri Genel Müdürlükçe olumsuz değerlendirilerek ilgili Vakıflar bu yönde Bütünleşik Sistem üzerinden bilgilendirilir.
  3. Vakıflarca uygun görülen kaynak talepleri için hak sahiplerinden alınan belgeler Vakıf dosyasında muhafaza edilir, Genel Müdürlüğe gönderilmez. Alınan belgelerin icmal tablosu Vakıf Başkanı tarafından onaylanarak ekteki örnek yazı formatında (EK-2) Genel Müdürlüğe gönderilir. Bu maddeye uygun olmayan talepler Genel Müdürlükçe değerlendirmeye alınmaz.
  4. Kaynak tahsis edilen yardım talepleri için bilgilendirmenin yapıldığı tarihten itibaren Vakıf tarafından bir yıl içerisinde yardıma ilişkin harcama bilgilerinin Bütünleşik Sisteme girilmemesi halinde herhangi bir işleme gerek kalmadan yardım iptal edilir.
  5. Hak sahibinin muhtaçlık durumu barınma yardımı kararı alındığı anda değerlendirilir. Ancak, harcama işlemleri başlamadan önce muhtaçlık durumunun değişmesi ya da barınma yardımı ihtiyacının ortadan kalktığının Vakıfça tespiti halinde Vakıf Mütevelli Heyetince yardım iptal edilir.
  6. SYD Vakfınca işbu genel yazımızın 9.4 üncü maddesinde belirtilen bir yıllık süre içerinde gerekçeli talepte bulunulması kaydıyla, Genel Müdürlükçe değerlendirme yapılarak, kalan süreye ilave olmak üzere; afet ve acil durum hallerinde bir yılı, toplamda ise altı ayı geçmeyecek şekilde ilave süre verilebilir.
 10. Barınma yardımı için Vakıflara tahsis edilen kaynağın Vakıflarca hak sahiplerine kullandırılması aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür:
  1. Yardımların ayni olarak yapılması halinde alımlar bizzat Vakıf tarafından mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilir.
  2. Yardımların nakdi olarak yapılması halinde hak sahibi tarafından 213 sayılı Vergi Usul Kanunu çerçevesinde düzenlenmiş belgelerin SYD Vakfına teslim edilmesi kaydıyla kaynak, aşağıda belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kullandırılır:
   1. Mütevelli Heyeti üyelerinden asgari bir üye, Vakıf Müdürü, inşaat konusunda uzman asgari bir teknik elemandan oluşan bir Kabul Komisyonu marifetiyle;
 1. Aktarılan kaynağın amacına uygun kullanılıp kullanılmadığına ilişkin kontrol yapılır,
 2. Alınan malzemelere ait ödeme belgeleri kontrol edilir ve yapılan yardımın iş ve işlemlerinin amacına uygun bir şekilde tamamlanıp tamamlanmadığı yerinde incelenir ve tutanak ile tespit edilir,
 3.  Kabul Komisyonunun onayı ile fatura teyidi alınır.
  1. Ev onarımı ve ev yapım yardımlarında faturalar, ev alımlarında ise tapu, hak sahibi adına düzenlenir. Hak sahibinin engelli olması, yaşlı olması, fiil ehliyetinin bulunmaması vb. hallerde SYD Vakfı Mütevelli Heyetinin kararıyla aynı hanede yaşayan eşi ya da birinci derece akrabaları adına düzenlenmiş fatura veya tapu kabul edilir.
  2. Barınma yardımı yapılması kararı alınan kişilerin vefat etmesi halinde SYD Vakıflarınca aynı hanede yaşayan yakını adına hak sahipliği değişiklik talepleri Genel Müdürlükçe değerlendirilir.
 1. SYD Vakfı tarafından harcama bilgilerinin Bütünleşik Sisteme girilmesini müteakip, Genel Müdürlükten ekteki örnek yazı formatına (EK-3) uygun hazırlanan bir yazı ile tahsis edilen kaynak talep edilir. Bu aşamada Bütünleşik Sisteme girilen bilgiler esas alınır, Vakıf tarafından herhangi bir harcama belgesi/harcama bilgisi Genel Müdürlüğe gönderilmez.
 2. Genel Müdürlükçe de uygun görülen kaynağın aktarımı gerçekleştirilir. Ev yapımında veya ev satın alımında ise, harcama bilgilerine ek olarak, yapılan veya satın alınan konutun büyüklüğüne dair almacak olan Mütevelli Heyet kararının Bütünleşik Sisteme girilmesini müteakip, Genel Müdürlükçe uygun görülen kaynağın aktarımı gerçekleştirilir.
  1. Tahsis edilen kaynak SYD Vakfının talebi üzerine tek seferde ya da iki dilim halinde aktarılır.
  2. Birinci dilim kaynak aktarım tarihi baz alınarak en geç bir yıl içinde ikinci dilim kaynak aktarılır.
 3. Fondan tahsis edilen kaynağa ilişkin işbu genel yazımızın 9.1 inci maddesi gereğince yapılan bilgilendirme tarihinden önceki harcamalar için Genel Müdürlükçe kaynak aktarımı gerçekleştirilmez.
 4. SYD Vakfından gelen ek kaynak talebi için, işbu genel yazımızın 8 inci madde de belirtilen barınma yardımı türüne göre aktarılacak azami tutarların aşılmaması kaydıyla, uygun görülen kaynak SYD Vakfına aktarılır.
 5. Vakfa kaynak tahsisi gerçekleştirildikten sonra henüz harcamalar gerçekleştirilmeden işbu genel yazımızın 8.1, 8.2, 8.3 üncü maddelerinde belirtilen barınma yardımı türleri için Vakıf tarafından tür değişikliği talebinde bulunulabilir. Vakfın talebi doğrultusunda Genel Müdürlükçe tür değişikliği gerçekleştirilebilir. Tür değişikliği nedeniyle ek kaynak ihtiyacı oluşması halinde, Fon Kurulunca belirlenen azami tutarlar göz önünde bulundurularak uygun görülen kaynak Vakfa aktarılır.
 6. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kendisine aylık bağlanan şehit yakını ve gazilere yapılan barınma yardımlarında; başvuru sahibinin oturulabilecek durumda herhangi bir konutunun bulunmaması ve başvuru sahibinin şehit yakını veya gazi olması nedeniyle kendisine bağlanan aylık tutarı hariç olmak üzere hanede muhtaçlık koşulu aranması şartları göz önünde bulundurularak işbu genel yazımızda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde iş ve işlemler yürütülür.
 7. Genel Müdürlükten kaynak talep edilmeksizin, SYD Vakıfları tarafından Vakıf kaynakları ile yapılacak barınma yardımlarında işbu genel yazıda yer alan usul ve esaslar çerçevesinde iş ve işlemler yürütülmesi gerekmektedir.
 8. 06.05.2014 tarih ve 2014/2 sayılı Fon Kurulu Kararından önce kaynak tahsisi uygun görülen barınma yardımları için Mütevelli Heyeti tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda hak sahiplerinin 3294 sayılı Kanun kapsamındaki muhtaçlık durumlarının devam ettiğinin tespit edilmesi halinde 2018 yılının Temmuz Ayı sonuna kadar işbu genel yazımızda belirtilen çerçevede kaynak talebinde bulunulabilir, talep edilmeyen tahsisler herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal olunmuş sayılır.