Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yardım

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yardım

 Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı, Fon Kurulu’nun, 25.08.2011 tarihli ve 6 sayılı kararı ile 29.12.2011 tarihli ve 2011/8 sayılı kararı ile uygun görülerek, 01 Nisan 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Sağlanan Yardımlar

EVEK(Eşi Vefat Etmiş Kadın- Dul Kadın Maaşı) yardım programında hak sahibi kişilere, aylık 275 TL olmak üzere her iki ayda bir düzenli nakdi ödeme yapılmaktadır. Bu yardım programı kapsamında yapılan ödemelerin aralıkları ve artış miktarları Fon Kurulu kararıyla belirlenir. 

Başvuru

EVEK yardım programına başvurular, resmi olarak ikamet edilen yerdeki SYD Vakıflarına yapılır.  Başvuru sırasında müracaatçılardan üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı resmi kimlik, ehliyet veya pasaport dışında herhangi bir belge istenmez.

EVEK yardım programına başvuru, tercihen eşi vefat eden kadının kendisi veya zaruret halinde kendisi adına (ilgili belgeler hak sahibi tarafından doldurulmak üzere) 18 yaş üzerindeki herhangi bir yakını tarafından yapılır.

Başvuru sırasında BSYHBS üzerinden yapılan SGK kontrollerinde sosyal güvencesi tespit edilenlerin yardım başvuruları Mütevelli Heyeti tarafından “Kabul Edildi” durumuna alınamaz.

Yararlanma Şartları

Son resmi nikâhlı eşi vefat etmiş, evli olmayan, kendisi ya da içinde bulunduğu hanedeki herhangi bir kişi kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan, fakir ve muhtaç durumda olduğu Mütevelli Heyeti kararıyla tespit edilen kadınlar bu yardım programından faydalandırılır.

Bu yardım programından yararlanmak isteyen kadın için herhangi bir yaş şartı aranmaz. Bu yardım programından faydalanmak için, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 364 ve devamı maddelerinde ifade edilen nafaka yükümlülüğü şartı aranmaz.

Eşi vefat eden kadın, eşinin ölümünden önce eşiyle resmi olarak boşanmışsa, bu yardım programından yararlanamaz. Koca ile kadın arasında boşanma davası devam ederken yani, mahkeme kararı kesinleşmeden koca vefat etmişse, kadın kişi bu yardım programından faydalanır. 

Başvuru yapan kadın, çocuklarından ayrı yaşıyorsa ve sadece onların sağlık güvencelerinden yararlanıyorsa (sağlık provizyonu yakınından dolayı verilmişse), Mütevelli Heyeti tarafından muhtaç kabul edilmesi kaydıyla, bu yardım programından faydalanır.

Hükümlü ve tutukluların iaşe ve ibate giderleri 1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanun kapsamında karşılandığından, bu durumda olanlar EVEK yardım programından faydalanamaz. Ayrıca, huzurevinde kalan kişilerin temel ihtiyaçları huzurevi tarafından karşılandığından, EVEK yardım programından huzurevinde kalanlar da faydalandırılamaz.

 

Yardım Başvuru Tarihi

EVEK programının sistemde gözüken başvuru tarihi, SYDV çalışanları tarafından BSYBHS’ de başvuru tarihi kısmına girilen tarih ne olursa olsun, Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan başvuru tarihidir. Vakfa yapılan başvurular Mütevelli Heyeti tarafından, gerekçe belirtmek şartı ile Mütevelli Heyeti toplantı tarihinden en fazla 1 ay geriye dönük tarih ile onaylanabilir. Başvuru tarihinin Mütevelli Heyeti tarafından kaç gün geriye dönük olarak onaylanabileceği Genel Müdürlük yetkisindedir.  

  Ancak, bir aydan daha uzun süredir BSYHBS’ ye girilmeyen, olumlu veya olumsuz olarak bir karar verilmemiş başvurularla ilgili SYDV’ler sorumlu olup, bu kapsamda Genel Müdürlükten geriye dönük herhangi bir hak talep edilemez.

 

 

 

Ödeme Hesaplama Başlangıç Tarihi (Yardım Başlangıç Tarihi)

  EVEK programının ödeme hesaplama başlangıç tarihi, Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan başvuru tarihidir. Ödeme hesaplanırken, yardımı “Kabul Edildi” konumuna alınanlara, ödeme hesaplama başlangıç tarihi olarak kabul edilen tarihin içinde bulunan ay da dâhil olmak üzere ödeme hesaplanır.

Yeni hak sahiplerine ilk ödemeleri, sistemdeki kabul edilme tarihinin mevcut döneme ait ödeme hesaplama işlemleri başlangıç tarihinden önce olması kaydıyla, takip eden ilk ödeme döneminde yapılır. Ancak, ödemeler, Genel Müdürlük tarafından belirlenen ay kadar geriye dönük olarak hesaplanır.

Ödeme hesaplama aralıkları, ödeme zamanları ve geriye dönük hesaplanacak takip ayları konusundaki değişiklikler Genel Müdürlük yetkisindedir.   

 

Yardımın Feshedilmesi, Durdurulması ve Yeniden Başlatılması

EVEK programı kapsamında SYD Vakıfları tarafından hanenin muhtaçlık durumunun ortadan kalktığının ya da resmi evlilik bağı olmadan fiili olarak birlikte yaşanıldığının sosyal inceleme raporu ile yerinde tespit edilmesi halinde, yardımın Mütevelli Heyeti tarafından feshedilmesi gerekmektedir. Bunun dışında Mütevelli Heyeti tarafından tespit edilmese de;

Hak sahibi kadının vefat etmesi,

Hak sahibi kadının resmi olarak tekrar evlenmesi,

Hak sahibi kadının ikametini ilgili SYDV dışına taşıması, (1 ay içerisinde yeni vakfa başvuru yapılıp, başvuru kabul edilirse, ödeme kaldığı yerden devam eder); durumlarının herhangi birisi merkezi sorgulamalar neticesinde tespit edilirse ilgili yardım, Mütevelli Heyeti kararı aranmaksızın, BSYBHS tarafından otomatik olarak feshedilir.

 BSYBHS tarafından otomatik olarak feshedilenlerin ilgili durumları ortadan kalksa dahi, yardımları BSYHBS tarafından otomatik olarak tekrar verilmeye devam edilmez. Bu kişilerin, yardım için gerekli şartları yeniden sağladıklarının ilgili SYDV tarafından tespit edilmesi için EVEK programına tekrar başvuru yapması ve başvuru süreçlerinin baştan başlatılması gerekmektedir.

 

Ayrıca, üstte açıklanan durumların dışında;

4. Hak sahibi kadının kendisinin sosyal güvenceli olduğu,

5.Hak sahibi kadının içinde yaşadığı hanedeki herhangi birisinin sosyal güvenceli olduğu, durumlarının herhangi birisi merkezi sorgulamalar neticesinde tespit edilirse ilgili yardım, Mütevelli Heyeti kararı aranmaksızın, BSYBHS tarafından otomatik bir şeklide geçici olarak durdurulur.  

Yapılan merkezi sorgulamalar neticesinde yardımı kesen 4 ve 5’inci durumların (sosyal güvence durumu)  ortadan kalktığının bir yıl içerisinde tekrar tespit edilmesi halinde, yardımı bu geçen süre içerisinde herhangi bir sebepten dolayı Mütevelli Heyeti tarafından feshedilmemiş olan hak sahiplerine, yeni bir başvuruya gerek duyulmaksızın, yardımları tekrar verilmeye devam edilir. Bu durumların (sosyal güvence durumu) ortadan kalktığının bir yıl ve sonrasında tespit edilmesi halinde ise, yardım otomatik olarak tekrar başlatılmaz. Bu kişilerin, yardım için gerekli şartları yeniden sağladıklarının ilgili SYDV tarafından tespit edilmesi için EVEK programına tekrar başvuru yapmaları gerekmektedir. Ayrıca, kesilen süreye ilişkin geriye dönük herhangi bir ödeme her iki durumda da hesaplanmaz.

Yardımı sona erdiren nedenlerden herhangi birisi sonucunda yardımı feshedilenlere (3. madde hariç) veya belli bir süre ile durdurulanlara, yardımın yeniden başlatılması halinde, geriye dönük herhangi bir ödeme kesinlikle yapılmayacak olup geriye dönük ödemelere ilişkin hak da talep edilemeyecektir. Geriye dönük ödemeler hususu, başvuru sırasında imzalatılan EVEK sözleşmesi ile taahhüt altına alınmıştır.