Elektrik Desteği Yardımı

Elektrik Desteği Yardımı

Elektrik tüketim desteğinden faydalanmak için vatandaşların SYD vakıflarına ya da herhangi başka bir kuruma başvuru yapmalarına gerek yoktur.

Bu programdan faydalanabilinmesi için; geçerli bir kimlik belgesi ve “mesken” elektrik faturaları ile birlikte PTT A.Ş. şubelerine başvurmaları gerekmektedir.

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı, 28/2/2019 tarihli ve 30700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 27/2/2019 tarihli ve 795 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan elektrik tüketim desteği programının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Usul ve Esaslar, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca Türk vatandaşlarından aylık veya düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden haneleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Usul ve Esaslar, 27/2/2019 tarihli ve 795 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

a) Bakanlık: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını,

b) Destek programı: Asgari elektrik tüketim ihtiyacının karşılanması amacıyla hak sahibi olduğu belirlenen kişilerin hanelerine sunulan elektrik tüketim desteği programını,

c) Düzenli yardım: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında; Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (EVEK), Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (MAAY), Öksüz/Yetim ve Asker Çocuğu Yardım Programı (ÖYAÇ), Şartlı Eğitim - Şartlı Sağlık Yardım Programı (ŞESY), Çoklu Doğum Yardım Programı, Kronik Hastalık Yardım Programı, Engelli Aylıkları, Yaşlı Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı ile her ne ad altında olursa olsun hak sahipliği belirlenen düzenli yardım ve aylığı,

ç) Fon: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunu,

d) Genel Müdürlük: Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünü,

e) Görevli tedarik şirketi: Dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin hukuki ayrıştırması kapsamında kurulan veya son kaynak tedariği yükümlüsü olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından yetkilendirilen tedarik şirketini,

f) Hak sahibi: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında düzenli yardım veya aylık alan hanelerde bulunan ve adına elektrik tüketim desteği tahakkuk ettirilmiş kişileri,

g) Mesken abone grubu: Müstakil binalar, apartmanlar ve apartmanlar içindeki bağımsız bölümler, konut kooperatifleri ve konut sitelerini,

ğ) Ödeme hesabı: Fon adına Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi nezdinde elektrik tüketim desteği ödemelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla açılan hesabı,

h) PTT: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini ve işyerlerini,

ı) Serbest olmayan tüketici: Elektrik enerjisi ve/veya kapasite alımlarını sadece, bölgesinde bulunduğu görevli tedarik şirketinden yapabilen gerçek kişiyi,

i) Son kaynak tedariki kapsamındaki tüketici: Serbest tüketici niteliğini haiz olduğu hâlde elektrik enerjisini, son kaynak tedarikçisi olarak yetkilendirilen tedarik lisansı sahibi şirket dışında bir tedarikçiden temin etmeyen tüketicileri,

j) SYD Vakfı: 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 7 nci maddesi gereğince her il ve ilçede kurulmuş olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarını, ifade eder.

 

Yararlanma Kriterleri ve Aktarım Süreci

Yararlanma kriterleri

MADDE 5 –(1) Elektrik tüketim desteği tahakkuk ettirilecek kişilerin destek programından faydalanabilmesi için;

a)Türk vatandaşı olmak,

b) SYD Vakıflarınca 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aylık veya düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden hanelerde bulunmak,

c) Ödenecek faturanın serbest olmayan tüketici ya da son kaynak tedariki kapsamındaki mesken abone grubuna ait olmak,

kriterlerini birlikte sağlaması gerekir.

 

Aktarım süreci

MADDE 6- (1) Fon adına PTT nezdinde elektrik tüketim desteği ödeme hesabı açılır.

(2) Destek programının finansmanı, öncelikle Fon kaynakları kullanılarak yapılır. Fon kaynaklarının yeterli olmaması durumunda ödeme için ihtiyaç duyulan tutar Bakanlık bütçesine konacak ilave ödenekten karşılanır.

(3) Genel Müdürlük tarafından destek programından yararlanacak hak sahiplerinin listesi ilgili ödeme dönemi öncesi hazırlanarak, elektronik ortamda PTT’ye her ayın son iş günü bildirilir.

(4) Elektrik tüketim desteği ödeme hesabında hak sahibi adına her ay ;

a) 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat,

b) 3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat,

c) 4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat,

ç) 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kilovatsaat,

karşılığı tutarınca kaynak bulundurulur.

(5) Aktarılan tutarlar PTT şubelerince sadece destek programı için kullandırılır.

 

Destek Programı Uygulama Süreci ve Uygulama Esasları

Destek programı uygulama süreci

MADDE 7- (1) Destek programından yararlanacak hak sahibi, PTT şubesine giderek geçerli bir kimlik belgesi ve elektrik faturası ibraz eder.

(2) Ödeme öncesinde PTT görevlilerince kimlik belgesi kontrolüne müteakip ibraz edilen elektrik faturasının serbest olmayan tüketici ya da son kaynak tedariki kapsamındaki mesken abone grubuna ait olup olmadığı kontrol edilir.

(3) Destek programı kapsamında bu Usul ve Esasların 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen miktara karşılık gelen aylık tutarı aşmayacak şekilde elektrik tüketim desteği sağlanır.

(4) Elektrik destek programından yararlanacak hak sahiplerine ait elektronik formattaki ödeme listesi ödeme döneminden en geç bir iş günü öncesinde PTT'nin (s)ftp adresine Genel Müdürlük tarafından bırakılır.

 

Uygulama esasları

MADDE 8- (1) Destek programı kapsamında elektrik faturalarının hak sahibi adına olma şartı aranmaz.

(2) Elektrik faturasında yazılı tutarın tamamının ödenmesi esastır. Fatura bedelinin bu Usul ve Esasların 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen miktara karşılık gelen tutarı aşması halinde hak sahibi tarafından kısmi ödeme talebinde bulunulamaz.

(3) Hak sahibi için en fazla bu Usul ve Esasların 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen kilovatsaat elektrik tüketimine denk gelen tutar kadar ödeme desteği Fon adına PTT nezdinde açılan destek programı ödeme hesabından yapılır.

(4) Bu Usul ve Esasların 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen kilovatsaat elektrik tüketimini aşan tüketim bedeli hak sahibi tarafından karşılanır.

(5) Hak sahibine, her bir ödeme döneminde sadece bir fatura için elektrik tüketim desteği sağlanır. Ancak, görevli tedarik şirketlerinin faturalandırma dönemlerinin farklılık göstermesinden dolayı hak sahibi adına sağlanan destek tutarı Fon ödeme hesabında üç ödeme dönemi boyunca tutulur. Önceki dönemlerde yararlanılmamış olmak kaydıyla, üç ödeme dönemine kadar biriken destek tutarı toplu olarak tek bir fatura ödemesi için kullanılabilir. Üç ödeme dönemi sonunda kullanılmayan tutar Genel Müdürlükçe ödeme listesinde belirtilmiş olan ödeme bitiş tarihinin geçmesini müteakip iptal edilir.

(6) Fon adına PTT nezdinde açılmış olan destek programı ödeme hesabından hak sahibi için belirlenen aylık tutara kadar yapılan tahsisatın kısmen kullanılması halinde kalan tutar bir sonraki aya devretmez.

(7) Hanede birden fazla düzenli yardımdan faydalanılması ya da aynı hanede birden fazla ailenin bulunması durumunda, her bir düzenli yardım veya aile için haneye birden fazla elektrik tüketim desteği sağlanmaz.

 

Elektrik Birim Fiyatları Değişikliği ve Yardım Tutarının Güncellenmesi ile Diğer Hususlar

Elektrik birim fiyatları değişikliği ve yardım tutarının güncellenmesi

MADDE 9- (1) Elektrik tüketim birim fiyatında değişiklik olması halinde, güncel birim tutarları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirilir. Bildirimi müteakip bu Usul ve Esasların 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen miktarlara karşılık gelen elektrik tüketim destek tutarları Genel Müdürlükçe yedi (7) iş günü içinde güncellenir. Bu değişiklik güncellemeyi takip eden ödeme döneminden itibaren uygulanır.

(2) Destek programı kapsamında aktarılacak tutarların hesaplanmasında; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından onaylanan elektrik faturalarına esas tarife tablolarında alçak gerilim seviyesinden bağlı mesken abone grubu için belirlenmiş bedeller, pay, fon ve vergilerin mesken haneler için uygulanan tavan oranları dâhil edilerek kilovatsaat başına ortaya çıkan birim bedel dikkate alınır.

Ödeme dönemleri

MADDE 10- (1) PTT nezdinde açılan elektrik tüketim desteği ödeme hesabına yapılacak aktarımlar, hesap bakiyesi dikkate alınarak Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilir.

(2) Elektrik tüketim desteği ödeme hesabı bakiyesi periyodik olarak Genel Müdürlükçe kontrol edilir. Yapılan kontrol sonucunda kalan bakiyenin destek programının bir önceki ödeme dönemi bütçesinin %25’inin altına düştüğü görüldüğünde Fon kaynaklarından yapılacak aktarım ile eksik bakiye bir önceki ödeme dönemi bütçesine tamamlanır.

(3) Destek programı kapsamında Genel Müdürlükçe, PTT’nin verdiği bu hizmet karşılığında komisyon veya herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz.

Yardımların haczedilemeyeceği

MADDE 11- (1) Destek programı kapsamında tahakkuk eden tutar, 3294 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi hükmü gereği, kişinin rızası olsa bile haczedilemez, başkasına devir ve temlik edilemez.

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 12- (1) Bu Usul ve Esaslarda yer alan hususlara ilişkin tereddütleri gidermeye Bakanlık yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 13- (1) Bu Usul ve Esaslar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14– (1) Bu Usul ve Esasları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.