Kronik Hastalık Yardımı

Kronik Hastalık Yardımı

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 2 ‘nci maddesinin 4 fıkrası kapsamında acil durum olarak kabul edilen Tüberküloz ve SSPE hastalığı nedeniyle psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayan hastalar için geliştirilmiş merkezi düzenli nakdi yardım programıdır.

 

Yararlanma Şartları

 (1) Yardım programından yararlanabilmek için;

1.1. Hastanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

1.2. Hane içinde kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının 2/3 ünün altında olması hususunun MH kararı ile tespit edilmiş olması,

1.3. Tüberküloz hastasının, Verem Savaş Dispanserince programlanan tedavilerini düzenli olarak yerine getirmesi, takip ve kontrollere düzenli devam etmesi, ilaçlarını hekimce belirlenen periyotlarda kullanması,

1.4. SSPE hastalığının, 30.03.2013 tarihli ve 28603 Resmi Gazetede yayınlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre düzenlenmiş sağlık kurulu raporu ile tespit edilmiş olması,

gerekir.

(2) Bu yardım programı kapsamında;

2.1. Tüberküloz ve SSPE hastasının veya hak sahiplerinin sosyal güvenceli olması,

2.2. Tüberküloz ve SSPE hastasının evde bakım yardımı, SED, 2022 sayılı Kanun ile düzenli merkezi yardımlardan (ŞESY, EVEK, MAAY, ÖYAÇ vb.) faydalanması,

bu yardım programından yararlanılmasına engel teşkil etmez.

(3) Yardım programından yararlanmayla ilgili tıbbi şartlara ilişkin kontroller, HSYS’den  alınacak veri ve bilgilere göre, BSYBS tarafından elektronik ortamda sağlanır.

 

Yardım Miktarı ve Süresi

(1) Bu yardım programı kapsamında şartları sağlayan Tüberküloz veya SSPE hastalarına (10.000) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutar* kadar düzenli nakdi yardım yapılır.

(2) Tüberküloz hastalarının, hastaneden taburcu olmalarına rağmen, tıbbi öz bakımlarını
gideremedikleri ve yatağa bağlı olarak yaşamlarını sürdürdüklerinin veya ev yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiği ilgili sağlık birimlerince tespit edilmesi ve buna ilişkin veri ve bilgilerin HSYS'den BSYBS'ye elektronik ortamda gelen ve yardımı "KABUL EDİLDİ" konumunda bulunan kişilere ilave aylık 600 TL. bakım yardım ödemesi yapılır."

(3) Yardım programı kapsamında yapılan ödemelerin aralıkları ve artış miktarları Fon Kurulu kararıyla belirlenir. Ödemeler, hak sahiplerine merkezi ödeme olarak aktarılır.

(4) Hanede birden fazla Tüberküloz hastası bulunması durumunda, gerekli şartlar sağlansa bile, tek bir Tüberküloz hastası için ödeme oluşturulur.

(5) Hanede birden fazla SSPE hastası bulunması durumunda, gerekli şartları sağlamaları halinde, her bir hasta için ayrı yardım başvurusu alınır ve ayrı ödeme oluşturulur.

(6) Bir kişiye hem Tüberküloz hem de SSPE tanısı konulmuş olması durumunda, HSYS'den bu kişi için BSYBS'ye yardım tutarı yüksek olan hastalık için yardım dosyası oluşturulur ve miktarı yüksek olan yardım için ödeme yapılır.

 

Yardım Süreleri

(1) Program kapsamında Tüberküloz ve SSPE hastalarına yapılacak yardımların süresi,
devamı, tıbbi şartları ve sağlık mevzuatı ile ilgili diğer kriterler Sağlık Bakanlığı mevzuatı kapsamında değerlendirilerek karar verilir.

(2) Tüberküloz tanısı konulmuş hastalarda yardım süreleri;

a) Önceden tedavi görmemiş Tüberküloz hastası için 6 ay tam + 6 ay idame,

b) İkinci seçenek ilaçlarla tedavi olan Tüberküloz hastası için 24 ay tam + 6 ay idame,

c) Menenjit Tüberküloz hastası için 12 ay tam + 6 ay idame,

ç) Kemik Tüberküloz hastası için 9 ay tam + 6 ay idame,

şeklinde belirlenir.

(3) Tüberküloz hastalık tipinin değişmesi halinde, yardım sürelerinin değişikliği ve kontrolü, tıbbi gerekçe ve sağlık ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, HSYS üzerinden Sağlık Bakanlığı tarafından yapılır ve BSYBS üzerinden kontrole tabi tutulur.

(4) SSPE hastalarına yapılacak yardımların süresi, yardımın MB tarafından onaylandığı tarihten başlayıp, hanede kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücreti n aylık net tutarının 2/3 ünün altında olma şartını taşıması kaydıyla hastanın vefat tarihine kadar devam eder. SSPE hastalarına yapılacak yardımlara ilişkin kontroller BSYBS üzerinden yürütülür.

 

Ödeme Başlangıç Tarihi

 (1) Ödeme başlangıç tarihi, MH’nin onay tarihidir. Vakfa yapılan müracaatlar MH tarafından gerekçe belirtmek şartıyla MH toplantı tarihinden en fazla 30 gün geriye dönük olarak onaylanabilir. Müracaat tarihinin MH tarafından kaç gün geriye dönük onaylanabileceği Genel Müdürlük yetkisindedir.

(2) HSYS'den 30 günden daha uzun süre bilgi alınamaması durumunda geriye dönük herhangi bir hak talep edilemez.

(3) Yardım talebi BSYBS üzerinden "KABUL EDİLDİ" konumuna alınanlara yapılacak ilk ödemede, MH onay tarihinin içinde bulunduğu ay, tam ay olarak dikkate alınır. İlk ödemeler MH onay tarihini takip eden dönemden itibaren yapılır.

(4) Ödeme hesaplama aralıkları, ödeme zamanları ve hesaplanacak aylar konusunda değişiklik yapılması Genel Müdürlük yetkisindedir.

(5) Ödeme hesaplama aralıkları, ödeme zamanları ve hesaplanacak aylar konusunda değişiklik yapılması Genel Müdürlük yetkisindedir.

 

Yardım Programına Müracaat

 (1) Yardım programına yapılan müracaatlar, hastaların kendisi veya aynı hanede ikamet eden yasal velisi/vasisi tarafından AKS'de kayıtlı bulunan yerleşim yerinin bulunduğu mahaldeki Vakfa yapılır.

(2) Yardım müracaatı sırasında, BSYBS üzerinden yapılan sorgulama sonucunda HSYS ’den sağlık durum bilgisi alınamasa da BSYBS üzerinde hane dosyası ve yardım müracaat kaydı oluşturulur.

 

Yardımın Durdurulması

(1) Tüberküloz hastalarının tedaviye devam etmemeleri veya düzensiz devam etmeleri
(Verem Savaş Dispanserince programlanan tedavilerini yerine getirmemeleri, hastalıklarıyla ilgili takip ve kontrollere riayet etmemeleri, ilaçlarını hekimce belirlenen periyotlarda kullanmamaları vb.) HSYS üzerinde tespit edilmesi halinde, yardım programı BSYBS üzerinden otomatik olarak durdurulur. HSYS ‘den "Tedaviye Geldi" bilgisi yeniden BSYBS üzerinden görüntülendiğinde, bir sonraki ödeme döneminden itibaren ödeme devam eder. Ödeme yapılmayan aylara ilişkin geriye dönük ödeme yapılmaz.

(2) Yardımın durdurulduğu tarihten itibaren 60 gün dolmadan tedaviye devam edilmesi durumunda, içinde bulunulan aydan itibaren yardım verilmeye devam edilir.

(3) Tüberküloz ve SSPE hastalarından yardım alan hak sahiplerinin veya fayda sahiplerinin ikametlerini ilgili Vakıf sınırları dışına taşımaları durumunda, yardım BSYBS tarafından otomatik olarak durdurulur. Bu sebeple durdurulan yardım, yeni ikametgâhın bulunduğu Vakfa bir ay içerisinde başvuru yapılıp, kabul edilmesi halinde, bir sonraki ödeme döneminden itibaren devam eder.

(4) Hak sahibinin vefat etmesi durumunda, yardım BSYBS veya MH tarafından durdurulur. Bu sebeple durdurulan yardım, müracaat üzerine MH tarafından yeni hak sahibi belirlenmesi ile ilk ödeme döneminden itibaren devam eder.

(5) İkamet değişikliği durumu hariç, durdurma nedeniyle yardımı yeniden başlatılanlara, geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmaz.

 

Yardımın Feshedilmesi ve Yeniden Başlatılması

 (1) Fesih işlemi, Vakıf tarafından sistem üzerinden MH kararı ya da BSYBS tarafından her ödeme dönemi öncesinde gerçekleştirilen merkezi sorgulamalar neticesinde elektronik ortamda yapılır.

(2) Yardım programı kapsamında Vakıf tarafından;

2.1. Hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının, asgari ücretin aylık net tutarının 2/3 üne eşit veya üzerinde olduğunun MH kararıyla tespit edilmesi,

2.2. Tüberküloz ve SSPE hastası ile hak sahiplerinden, ikametlerini ilgili Vakıf sınırları dışına taşıdığı halde 30 gün içerisinde yeni Vakfa başvuru yapılmaması,

2.3. Tüberküloz hastasının, hastalığıyla ilgili tedavi ve kontrollerini yaptırıp hastalığının sona ermesi,

2.4. Tüberküloz veya SSPE hastasının vefat etmesi,

durumlarında yardımın MH tarafından feshedilmesi gerekir.

(3) Yardım programı kapsamında BSYBS üzerinden yapılan kontroller neticesinde Genel Müdürlük tarafından;

3.1. Tüberküloz ve SSPE hastası ile hak sahiplerinden, ikametlerini ilgili Vakıf sınırları dışına taşıdığı halde bir ay içerisinde yeni vakfa başvuru yapılmaması,

3.2. Tüberküloz hastasının, hastalığıyla ilgili tedavi ve kontrollerini yaptırıp hastalığının sona ermesi,

3.3. Tüberküloz hastasıyla ilgili HSYS ‘den 60 gün süreyle “Tedaviye Gelmedi“ bilgisinin alınması,

3.4. Tüberküloz veya SSPE hastasının vefat etmesi,

durumlarının tespit edilmesi halinde, yapılan yardım MH kararı aranmaksızın feshedilir.

 (4) BSYBS üzerinden, MH kararı ile veya merkezi sorgular neticesinde, yardım programı otomatik olarak feshedilenlerin, ikamet değişikliği durumu hariç fesih gerekçeleri ortadan kalksa dahi, yardımları BSYBS üzerinden otomatik olarak tekrar başlatılmaz.

 

Ödeme Dönemleri

 (1) Program kapsamında hak sahibi ödemeleri aylık olarak gerçekleştirilir.

(2) Ödemeler, takvime bağlı ve periyodik olarak her ayın 24’ü ile 28’i arasında T.C. Kimlik Numarasının son rakamı;

2.1. “0” olanlara ilgili ödeme ayının 24’ünde,

2.2. “2” olanlara ilgili ödeme ayının 25’inde,

2.3. “4” olanlara ilgili ödeme ayının 26’sında,

2.4. “6” olanlara ilgili ödeme ayının 27’sinde,

2.5. “8” olanlara ilgili ödeme ayının 28’inde yapılır.

(3) Bu kapsamda yapılan ödeme takvimi değişiklikleri Genel Müdürlük yetkisindedir.