Kronik Hastalara Elektrik Desteği

Kronik Hastalara Elektrik Desteği

Amaç

MADDE 1- Bu kılavuzun amacı; muhtaç durumda bulunan ve ağır kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların yaşadıkları hanelerin elektrik fatura bedeli ve kesintisiz güç kaynağına yönelik ihtiyaçlarına destek olunmasına ilişkin programın uygulama alanları ile iş ve işleyişini düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- Bu kılavuz, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında muhtaç olduğu tespit edilen, 2828 sayılı Kanun kapsamında engelli evde bakım yardımından yararlanmayan, ağır kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastalara yönelik iş ve işlemleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- Bu kılavuz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunun 26.12.2017 tarih ve 2017/7 sayılı Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu kılavuzda geçen;

1.1.Bütünleşik Sistem: Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi,
          1.2.Fon: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunu.

1.3.Hasta: Ağır kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olarak yaşamak durumunda olan hastaları

1.4.Genel Müdürlük. Sosyal Yardımlar Gene! Müdürlüğünü,
1.5.SGK: Sosyal Güvenlik Kurunu Başkanlığı,

1.6.Vakıf: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını ifade eder.

 

Programdan Yararlanma Şartları ve Program Bileşenleri
Yararlanma Şartları

MADDE 5- (1) Yardım programından faydalanabilmek için;
1.1.3294 sayılı Kanun kapsamında olmak,

1.2.2828 sayılı Kanun kapsamında engelli evde bakım yardımı almamak

1.3. Kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olduğundan elektrik desteğine ihtiyaç duymak,

1.4. Kronik hastalığına ve cihaz kullanması gerektiğine ilişkin geçerli sağlık raporuna sahip olmak şartlarının tamamının sağlanması gerekmektedir.

 

          Program Bileşenleri

MADDE 6- (1) Program aşağıda sayılan üç bileşenden oluşmaktadır;

1.1. Hak sahiplerinin bulunduğu konutlara ait elektrik faturalarına destek olmak için kullanılan cihazın elektrik tüketim düzeyine göre aylık 200 TL' ye kadar yardım yapılmasını içeren Elektrik Tüketim Desteği bileşeni,

1.2. Elektrik Tüketim Desteği hak sahiplerinden ihtiyaç duyanlara, diğer kurumlarca karşılanmıyor olması şartıyla kesintisiz güç kaynağı sağlanmasını içeren Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği bileşeni,

1.3. Elektrik Tüketim Desteği hak sahiplerine Elektrik Tüketim Desteğinin başladığı ilk ay tek sefere mahsus olmak üzere hanelerin cihaza bağlanma tarihinden sonraki birikmiş elektrik borçlarının ödenmesini içeren Birikmiş Elektrik Borcu Desteği bileşeni,

 

Başvuru, İnceleme, Hak Sahipliği Kararı. Teslimat ve Tereddütlerin Giderilmesi

Başvuru

MADDE 7- (I) Başvurular hastaların ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki Vakfa yapılır.

(2) Başvurularda, hastanın kronik hastalığına ve cihaz kullanması gerektiğine ilişkin sağlık raporu başvuran tarafından Vakfa ibraz edilir.

(3) Başvuranlara ekte bir örneği yer alan Başvuru Formunun imzalatılması gerekmektedir.
Başvuru Formu, başvuranlara imzalanmak üzere verilirken; yardım programına ilişkin bilgilendirmenin Vakıf personeli tarafından yapılması gerekmektedir.

(4) Hastaların sağlık gerekçesiyle evden çıkamayacak durumda bulunması söz konusu ise hastanın vekili, Vasisi veya velisi tarafından hasta adına başvuru yapılabileceği gibi bu kişilerin bulunmaması durumunda hastanın hanesinde Vakıf personeli tarafından da başvuru alınabilir.

(5) Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği ve Birikmiş Elektrik Borcu Desteği ancak Elektrik Tüketim Desteğine hak sahipliği kazanan ve hak sahipliği devam eden hastalar için Bütünleşik Sisteme eklenebilir.

 

          İnceleme

MADDE 8- (1) Hastaların hak sahipliği tespitinden önce, Bütünleşik Sistem üzerinden merkezi veri tabanı sorgulan yapılır.

(2) Başvurulara ilişkin olarak karar aşamasından önce hane ziyareti yapılması zorunludur.

(3) Vakıf Mütevelli Heyeti üyesi olan, illerde 11 Sağlık Müdürü, ilçelerde ise Sağlık Bakanlığı üst yöneticisi tarafından görevlendirilecek sağlık personeli ile birlikte hane ziyaretleri gerçekleştirilir.

(4) Muhtaçlık değerlendirmesi için gerekli araştırmalar yapılırken, 201717 sayılı Fon Kurulu Kararıyla kabul edilen Sosyal Güvenlik Kapsamında Olup Muhtaç Durumda Bulunanlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin ilke Kararı kapsamında muhtaçlık durumu incelenir.

(5) Kesintisiz Güç Kaynağı Desteğine başvuranlara ilişkin olarak, Vakıf tarafından SGK‘ya yazı yazılarak başvurana kesintisiz güç kaynağı sağlanıp sağlanmadığı hususunda bilgi alınır. Eğer hastaya SGK tarafından kesintisiz güç kaynağı verilmiş ise Vakıf tarafından Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği verilmez,

                 

          Hak Sahipliği Kararı

MADDE 9- (1) Mütevelli Heyeti tarafından verilecek hak sahipliğine ilişkin kararda, başvuranın Bütünleşik Sistemde yer alan merkezi veri tabanı sorgulan ile Vakıf personelinin sağlık personeli ile birlikte gerçekleştirdiği hane ziyareti bulguları incelenir,

(2) Birikmiş Elektrik Borcu Desteğine ilişkin hak sahipliği kararı, Elektrik Tüketim Desteğinin başladığı ilk ay tek sefere mahsus olarak verilebilir, Bu süre geçtikten sonra Birikmiş Elektrik Borcu Desteğine ilişkin başvuru Mütevelli Heyeti tarafından reddedilir.

(3) SGK tarafından hastaya kesintisiz güç kaynağı verildiği bilgisi iletilmiş ise Kesintisiz Güç Kaynağı Desteğine ilişkin başvuru Mütevelli Heyeti tarafından reddedilir.

(4) Hastanın kullandığı cihaz elektrikle çalışmayan türde bir cihaz ise, hastanın Elektrik Desteği Programı kapsamındaki tüm yardım bileşenlerine ilişkin başvurulan Mütevelli Heyeti tarafından reddedilir.

(5) Elektrik Tüketim Desteği hak sahibi iken 2828 sayılı Kanun kapsamında engelli evde bakım yardımı almaya başlayan bir hastanın Elektrik Tüketim Desteği sonlandırılır.

 

          Teslimat

MADDE 10- (1) Bütünleşik Sistem üzerinden Elektrik Tüketim Desteği teslimatları, tek seferlik teslimat olmadığı ve devam eden ödemeleri içerdiği için, harcama belgeleri karşılığı nakdi yardım işlemleri ile yürütülür. Birikmiş Elektrik Borcu ve Kesintisiz Güç Kaynağı Desteğinde ise tek adımda teslimat işlemi gerçekleştirilir.

(2) Elektrik Tüketim Desteğinin hak sahipleri veya bir yakını elektrik faturalarını aylık olarak Vakfa getirir. Faturanın aslı hak sahibine ait olduğu için kendisine iade edilir ve faturanın fotokopisi Vakıf tarafından hane dosyasında saklanır. Hasta veya yakını, Vakfa ilgili ayın faturasını getiremeyecek durumda ise Vakıf personeli tarafından hastanın hanesine gidilerek fatura teslim alınır.

(3) Elektrik Tüketim Desteği, son dönem tüketimi göz önünde bulundurularak yapılır. Önceki döneme ait borçlar dikkate alınmaz.

(4) Cihaza bağımlılık durumunu belgeleyen rapor, süreli rapor ise rapor süresinin bittiği tarihten itibaren en geç 2 ay sonraya kadarki faturalar için Elektrik Tüketim Desteği kapsamında yardım ödemesi yapılabilir. Raporun bittiği tarihte hak sahibine raporu yenilemesi için bilgilendirme yapılır; 2 ay içerisinde raporunu yenileyemeyen veya yenilenen raporu Vakfa ulaştırmayan hak sahiplerinin yardımına son verilir. Söz konusu süreden sonra yeni rapor Vakfa ulaşırsa, yeni başvuru olarak işlemler yürütülür.

 

         Tereddütlerin Giderilmesi

Madde 11- İş bu kılavuzda belirtilen hususlara ilişkin olarak oluşacak tereddütlerin giderilmesi Genel Müdürlük yetkisindedir.