Çoklu Doğum Yardımı

Çoklu Doğum Yardımı

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında muhtaç olduğu tespit edilen ve çoklu doğum ile dünyaya gelen çocukların bulunduğu hanelerde; çocukların beslenme ve öz bakım ihtiyaçları için geliştirilmiş merkezi düzenli nakdi yardım programıdır.

 

Yararlanma Şartları

 (1) Yardım programından yararlanabilmek için;

1.1. Fayda sahibi çocukların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması

.2. Hane içinde kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının 1/3 ünün altında olması hususunun MH kararı ile tespit edilmiş olması,

1.3. Müracaatçının hanesinde canlı doğum ile sonuçlanan ve 0-24 ay yaş aralığında hayatta olan ikiz, üçüz, dördüz ve üstü çocukların olması,

1.4. Sağlık Bakanlığının yaşa bağlı olarak belirlediği takip ve izlem dönemlerinde kayıtlı oldukları sağlık kuruluşunda sağlık kontrollerini yaptırmış olmaları,

1.5 SB’nin yaşa bağlı olarak belirlediği takip ve izlem dönemlerinde yaptırılan sağlık kontrollerine ilişkin verilerin USS üzerinden BSYBS’ye aktarılmış olması,

gerekir.

(2) Bu yardım programı kapsamında;

2.1. Müracaat nedeniyle inceleme yapılacak hanede, sosyal güvenceli kişi ya da kişilerin olması,

2.2. Müracaat nedeniyle inceleme yapılacak hanede, evde bakım yardımı, SED, 2022 sayılı Kanun ile düzenli merkezi yardımlardan (ŞESY, EVEK, MAAY, ÖYAÇ vb.) yararlanılması,

bu yardım programından yararlanılmasına engel teşkil etmez.

2.3. Ancak MH tarafından yapılacak hane muhtaçlık değerlendirmesinde hanenin yararlandığı düzenli yardımlar değerlendirmeye alınacaktır.

2828 sayılı Kanun kapsamında olup kurum bakımında olan çocuklar ile hükümlü ve tutuklular bu yardım programından yararlanamazlar.

 

Yardım Miktarı ve Süresi

 (1) Bu yardım programı kapsamında, canlı doğum ile sonuçlanan ve 0-24 ay yaş aralığında hayatta olan çocuklardan her birine aylık 150 TL nakdi yardım yapılır.

(2) Yardım programı kapsamında yapılan ödemelerin aralıkları ve artış miktarları Fon Kurulu kararıyla belirlenir. Ödemeler, hak sahiplerine merkezi ödeme olarak PTT üzerinden aktarılır.

 

Ödeme Başlangıç Tarihi

 (1) Ödeme başlangıç tarihi, MH’nin onay tarihidir. Vakfa yapılan müracaatlar MH tarafından gerekçe belirtmek şartıyla MH toplantı tarihinden en fazla 30 gün geriye dönük olarak onaylanabilir. Müracaat tarihinin MH tarafından kaç gün geriye dönük onaylanabileceği Genel Müdürlük yetkisindedir.

(2) Sistemde yeni hak sahibi olan kişilere (daha önce hane dosyası olmayanlar) ilk ödemeleri, sistemdeki kabul edilme tarihinin mevcut döneme ait ödeme hesaplama işlemleri başlangıç tarihinden önce olması kaydıyla, tamamlanmış takipler (BSYBS üzerinden sağlık takiplerinde sorun yaşanmadan bilgisi temin edilmiş olanlar) için takip eden ilk ödeme döneminde yapılır. Ancak, ödemeler, Genel Müdürlük tarafından belirlenecek aralıklarda geriye dönük hesaplanabilir.

(3) Yardım talebi BSYBS üzerinden “KABUL EDİLDİ” konumuna alınanlara yapılacak ilk ödemede, MH onay tarihinin içinde bulunduğu ay, tam ay olarak dikkate alınır. İlk ödemeler MH onay tarihini takip eden ödeme döneminden itibaren yapılır.

(4) Ödeme hesaplama aralıkları, ödeme zamanları ve hesaplanacak aylar konusunda değişiklik yapılması Genel Müdürlük yetkisindedir.

 

Yardım Programına Müracaat

 (1) Çoklu Doğum Yardım Programına müracaat, resmi olarak ikamet edilen yerdeki Vakıflara yapılır. Müracaat sırasında müracaatçılardan üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı resmi kimlik, ehliyet veya pasaport dışında herhangi bir belge istenmez. Müracaatın, öncelikli olarak çoklu doğumu yapan anne tarafından yapılması gerekmektedir. Annenin olmaması durumunda müracaat baba tarafından ya da her ikisinin olmaması durumunda ailenin 18 yaşını doldurmuş herhangi bir ferdi tarafından yapılır.

(2) Yardım programı kapsamında ikiz, üçüz, dördüz vd. çocuk sayısı açısından herhangi bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Şartları sağlayan kişi ya da haneye bağlı çocukların hepsi(0-24 ay arası çoklu doğum sonucu dünyaya gelenler) için müracaat yapılabilir.

(3) Anne ve babanın ayrılmış olduğu durumlarda, müracaat öncelikle çocuğun yasal velisi/vasisi tarafından (resmi vasilik belgesi veya muhtardan beraber yaşadıklarına dair belge ile birlikte başvurmak kaydıyla) yapılması gerekmektedir. Ancak, çocuğun yasal vasisi ile kalmaması durumunda AKS’de birlikte yaşadığı anlaşılan ve 18 yaş üstü öncelikli olarak birinci derece akrabası olmak şartı ile çoklu doğum yardım müracaatı alınabilir.

(4) Yardım programı kapsamında ikiz, üçüz, dördüz vb. çocukların ayrı hanelerde yaşamaları halinde her çocuk için ayrı müracaat yapılabilir.

 

Yardımın Feshedilmesi ve Yeniden Başlatılması

 (1) Fesih işlemi, Vakıf tarafından sistem üzerinden MH kararı ya da BSYBS tarafından her ödeme dönemi öncesinde gerçekleştirilen merkezi sorgulamalar neticesinde elektronik ortamda yapılır.

(2) Yardım programı kapsamında Vakıf tarafından;

2.1. Hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3 üne eşit veya üzerinde olduğunun MH kararıyla tespit edilmesi,

2.2. Çoklu doğum sonucu dünyaya gelen fayda sahiplerinin 24 üncü aylarını doldurmuş olmaları,

2.3. Hak sahibinin vefat etmesi,

2.4. İkiz fayda sahibi çocuklardan birinin vefat etmesi,

2.5. Yardımı alan hak sahibi kişinin (ödeme yapılan kişinin) veya fayda sahibi kişinin ikametini ilgili SYDV dışına taşıması,

durumlarında yardımın MH tarafından feshedilmesi gerekir.

Hak sahibinin vefat etmesi durumunda, yardım BSYBS veya MH tarafından feshedilir. Bu sebeple feshedilen yardım, müracaat üzerine MH tarafından yeni hak sahibi belirlenmesi ile bir sonraki ödeme döneminden itibaren devam eder. Ödeme yapılmayan aylara ilişkin geriye dönük ödeme yapılmaz.

Hak sahiplerinin veya fayda sahiplerinin ikametlerini ilgili Vakıf sınırları dışına taşımaları durumunda, yardım BSYBS tarafından otomatik olarak feshedilir. Bu sebeple feshedilen yardım, yeni ikametgahın bulunduğu Vakfa 30 gün içerisinde müracaat yapılıp, kabul edilmesi halinde, bir sonraki ödeme döneminden itibaren devam eder.

(3) Yardım programı kapsamında BSYBS üzerinden yapılan kontroller neticesinde Genel Müdürlük tarafından;

3.1. Hak sahibi veya fayda sahiplerinin, ikametlerini ilgili Vakıf sınırları dışına taşıması,

3.2. Çoklu doğum sonucu dünyaya gelen fayda sahiplerinin 24 üncü aylarını doldurmuş olmaları,

3.3. Hak sahibinin veya ikiz çocuklarda fayda sahiplerinden biri veya her ikisinin vefat etmesi,

durumlarının tespit edilmesi halinde, yapılan yardım MH kararı aranmaksızın feshedilir.

(4) Yardım programı kapsamında üçüz ve üstü olarak yararlanan fayda sahiplerinin vefatı halinde yardım, kalan fayda sahibi tek çocuk kalıncaya kadar devam eder. Vefat eden fayda sahibinin yardımı kesilir. Diğer fayda sahiplerinin yardımı, diğer kriterlerin uygunluğu şartı ile yeni bir müracaat aranmaksızın devam eder.

(5) BSYBS üzerinden, MH kararı ile veya merkezi sorgular neticesinde, yardım programı otomatik olarak feshedilenlerin, ikamet değişikliği durumu hariç fesih gerekçeleri ortadan kalksa dahi, yardımları BSYBS üzerinden otomatik olarak tekrar başlatılmaz. Bu kişilerin çoklu doğum programına tekrar müracaat yapması ve müracaat süreçlerinin yeniden başlatılması gerekmektedir. Yardımı feshedilenler, kesilen süreye ilişkin geriye dönük herhangi bir ödeme talep edemezler.

 

 

           Ödeme Dönemleri

 (1) Program kapsamında hak sahibi ödemeleri, yılın tek ayları olan; Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül ve Kasım aylarında yapılır.

(2) Ödemeler, takvime bağlı ve periyodik olarak her ayın 24’ü ile 28’i arasında T.C. Kimlik Numarasının son rakamı;

2.1. “0” olanlara ilgili ödeme ayının 24’ünde,

2.2. “2” olanlara ilgili ödeme ayının 25’inde,

2.3. “4” olanlara ilgili ödeme ayının 26’sında,

2.4. “6” olanlara ilgili ödeme ayının 27’sinde,

2.5. “8” olanlara ilgili ödeme ayının 28’inde yapılır.

 

(3) Bu kapsamda yapılan ödeme takvimi değişiklikleri Genel Müdürlük yetkisindedir.