Ulaşım Giderleri Destek Programı (Yol Yardımı)

Ulaşım Giderleri Destek Programı (Yol Yardımı)

Amaç
MADDE 1 – Bu usul ve esasların amacı, 1/9/2022 tarihli ve 104088 sayılı Cumhurbaşkanı Makam Onayı ve 8/11/2022 tarihli ve 117224 sayılı Cumhurbaşkanı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Eğitim Yardımları Kapsamında Ulaşım Giderlerinin Karşılanmasına Yönelik Destek Programının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – Bu usul ve esaslar, Türk vatandaşı olan ve Türkiye sınırları içerisinde ailelerinden farklı bir ilde ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim düzeyinde örgün eğitime devam eden, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca tespit edilen hanelerdeki öğrencileri kapsar.

Yardımın Tanımı
MADDE 5 – Kanun kapsamında yer aldığı Vakıflarca tespit edilen ve Türkiye sınırları içerisinde ailelerinin ikamet ettiği ilden farklı bir ilde örgün eğitime devam eden Türk vatandaşı öğrencilerin, ailelerinin yanına gidiş veya okullarına dönüşlerinde yıllık toplam dört bilet hâlinde, belirlenen tek yön bilet vasıta üst limit tutarını aşmamak kaydıyla ulaşım giderlerinin karşılanmasına yönelik bir destek programıdır.
Yararlanma Kriterleri
MADDE 6 – (1) Destek Programı kapsamında başvuru sahibi öğrencinin;
a) Türk vatandaşı olması,
b) Türkiye sınırları içerisinde ailesinden farklı bir ilde örgün eğitime devam etmesi,
c) Ailesiyle beraber Kanun kapsamında olduğunun Vakıflarca tespit edilmesi,
ç) Başvurusunun kabulüne ilişkin Mütevelli Heyeti kararının bulunması gerekir.
(2) Öğrencinin 18 yaşından küçük, kanunen kısıtlı veya diğer zaruri sebeplerle başvuru sahibi olamaması hâlinde, öğrencide bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen yararlanma kriterlerine sahip olması şartı aranır.

Başvuru Süreci
MADDE 7 – (1) Başvurular, öğrencilerin ailelerinin ikametgâh adresinde yer alan ilgili Vakfa, öğrenci veya öğrencinin ailesi tarafından yapılır.
(2) Destek Programı kapsamında, 18 yaşından küçük olup vasi/veli atanmış öğrencilerin örgün eğitim gördüğü il ile vasi/velisinin ikametgâhının bulunduğu il arasındaki ulaşım giderlerinin ödenmesine ilişkin başvurular, vasi/veli tarafından vasi/velinin ikametgâh adresinde yer alan Vakfa yapılır.
(3) Destek Programı kapsamında, hem annesi hem babası vefat etmiş 18 yaşından büyük öğrencilerin başvuruları, öğrencinin ikametgâh adresinde yer alan Vakfa yapılır ve öğrencinin muhtaçlık durumuna bakılır. Bahse konu öğrencilerde ailelerinin yanına gitme şartı aranmaz.
(4) Öğrencinin sosyal güvenceli bir işte çalışması durumunda, başvurular öğrenci tarafından öğrencinin ikametgâh adresinde yer alan Vakfa yapılır ve öğrencinin muhtaçlık durumuna bakılır.

Değerlendirme Süreci
MADDE 8 – (1) Başvurular, yolculuk yapılan tarihten itibaren 15 gün içerisinde ilgili Vakfa yapılır. Yolculuk yapılan tarih aralığının kontrolü Vakıf tarafından sağlanır.
(2) Destek Programı kapsamında, Vakıflar tarafından öğrenci ya da ailesinden bilet ve öğrenci durumuna ilişkin bilgi ve belgeler talep edilir. Talep edilen belgelerin öğrenci adına olması zorunludur.
(3) Belgeler öğrencinin kendisi, ailesi veya vasi/velisi tarafından ilgili Vakfa sunulur.
(4) Destek Programı kapsamında, öğrencinin kullandığı karayolu, havayolu, denizyolu veya demiryolu vasıtalarına ilişkin ayrım gözetilmez.
(5) Türk vatandaşı olmayan, ailelerinin yanında örgün eğitimlerine devam eden, Türkiye sınırları dışında örgün eğitimlerine devam eden öğrenciler ile mavi kartlıların başvuruları reddedilir.
(6) Yüksek lisans/doktora düzeyinde örgün eğitim gören veya eğitiminin herhangi bir düzeyinde bulunan ancak 25 yaşını doldurmuş öğrencilerin başvuruları reddedilir.
(7) Destek Programına ilişkin başvurular, başvuru tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.
(8) Başvuruların değerlendirilmesinde öğrencilerin istisnai durumları hariç olmak kaydıyla sunulan biletin öğrencinin ailesinin ikamet ettiği il ile örgün eğitim görülen il arasında olması zorunludur.
(9) Öğrencinin ailesinin ikamet ettiği il ile örgün eğitim görülen il arasında doğrudan ulaşım sağlanamadığı ve birden fazla vasıta kullanılarak ulaşımın gerçekleştirilmesi durumunda, ulaşım sağlanan biletler tek bir bilet olarak değerlendirilebilir ve üst limit tutarını aşmayacak şekilde ödeme yapılabilir.
(10) Destek Programı kapsamında, tutarları ödenecek biletlerde gidiş-dönüş zorunluluğu aranmaz.

Uygulama Esasları
MADDE 9 – (1) Vakıf tarafından bilette yazılı tutarın tamamının ödenmesi esastır. Ancak yapılacak ödeme, Bakanlık tarafından belirlenecek tek yön bilet vasıta tutarını aşamaz.
(2) Ödemeler, yolculuk yapılan tarihe ait ödeme dönemi için belirlenen üst limit tutarını aşamaz.
(3) Tek yön bilet vasıta üst limit tutarı, Bakanlık Onayı ile belirlenir.
(4) Destek Programına ilişkin muhtaçlık değerlendirmesi, ilgili Vakıf tarafından hanenin başvuru tarihindeki durumuna göre yapılır.